Opšte informacije

Upis na Master strukovne studije (MSS)

| Konkurs za upis u prvu godinu MSS - drugi upisni rok |

Obaveštenje o upisu na MSS u drugu godinu - drugi upisni rok |

Od 2019. godine Visoka škola strukovnih studija u Novom Sadu upisuje kandidate i na prvu godinu MA strukovnih studija drugog stepena pod nazivom master strukovni vaspitač. Prijave za MA studije počinju obično u septembru, s tim da se tačno vreme određuje krajem akademske godine te je stoga potrebno pratiti informacije na sajtu. Prijemni ispit za MA studije ne postoji već se prijavljeni kandidati rangiraju spram uspeha ostvarenog na osnovnim strukovnim studijama.

Master strukovne studije otvorene su i za ranije obrazovane specijalizante koji su specijalizaciju završili na našoj školi. Takvi kandidati imaju mogućnost da, uzimajući u obzir kapacitet škole za prijem novih studenata, upišu odmah drugu godinu MA strukovnih studija.

Upis na osnovne strukovne studije

KONKURS za upis u prvu godinu OSS u 2022/23. godini - drugi upisni rok |

| Odluka o visini školarine i cenovnik usluga (2022-23) |

Za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija na studijski program - Vaspitač dece predškolskog uzrasta, mogu konkurisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis podležu proveri sposobnosti. Posedovanje odgovarajućih fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu provere sposobnosti, lekarskog uverenja i uverenja od logopeda.

Provera sposobnosti  ima eliminatorni karakter.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih strukovnihstudija, a prethodno su položili provere fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti, polažu prijemni ispit iz:

opšte kulture – informisanosti
maternjeg jezika  i književnosti

VREDNOVANjE REZULTATA

Za upis u prvu godinu studija vrednuje se opšti uspeh kandidata postignut u srednjoj školi i rezultati postignuti na prijemnom ispitu.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može postići najmanje 16, a najviše 40 bodova. Kandidat na prijemnom ispitu može ostvariti najviše 60 bodova. Na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, kandidat može ostvariti najviše 100 bodova.

RANGIRANjE

Škola utvrđuje konačnu rang-listu za kandidate. Mesto na konačnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će se upisati kao smofinansirajući student.
Kandidat može biti upisan na  studiranje iz budžeta ako se nalazi na konačnoj rang  listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, a ima više od 51 boda. Kandidat može biti upisan na  studiranje kao samofinansirajući student ako se na konačnoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom, a ima najmanje 31 bod.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, smatraće se da je odustao i na njegovo mesto biće upisan sledeći kandidat sa konačne rang liste.

PRVI KONKURSNI ROK

Prijavljivanje kandidata 21. 22. 23. 24. jun 2022. godine od 08:00 do 14:00 časova.
Provera sposobnosti 27. juna 2022.godine od 09:00 časova.
Prijemni ispit održaće se 28. juna 2022. godine po sledećem rasporedu:
opšta kultura- informisanost od 09:00 časova;
maternji jezik i književnost   od 10:30 časova;
Objavljivanje jedinstvene (privremene) rang liste- 29.juna 2022. godinedo 12:00 časova.
Primedbe na rang-listu podnose se 30.juna 2022. godine od 10:00 do 12:00 časova, a rešenje  po prigovoru donosi se u roku od 24 časa, najkasnije do 01. jula 2022. godine (do 12:00 časova ).
Objavljivanje konačne rang-liste 01.jula 2022. godine do 14:00 časova.
Upis primljenih kandidata obaviće se 4. i 5. jula 2022. godine.

OSTALE ODREDBE

I Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose  na uvid originalna dokumenta i fotokopije:

Svedočanstva I, II, III i  IV razreda srednje škole;
Diplomu o položenom završnom ( maturskom ) ispitu srednje škole;
Izvod iz matične knjige rođenih ili očitanu ličnu kartu;
Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
Uverenje od logopeda;
Dokaz o uplati naknade za proveru sposobnosti u iznosu od 2.600,00 dinara koji se uplaćuje
na račun škole broj 840-1598666-04, poziv na broj 97  937421310.

II Ukoliko kandidat prođe proveru sposobnosti, za polaganje prijemnog ispita podnosi dokaz o uplati u iznosu od 3.400,00 dinara koji se uplaćuje na račun Škole broj 840-1598666-04, poziv na broj 97  937421310.

III Kandidati su obavezni da na proveru sposobnosti i prijemni ispit ponesu ličnu kartu ili pasoš.
Kandidati koji se ne upišu na teret budžeta, plaćaju školarinu u visini od 65.000,00 dinara u šest mesečnih rata.

PROVERA SPOSOBNOSTI I PRIJEMNI ISPIT

Visoka škola strukovnih studija u Novom Sadu upisuje kandidate sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom na prvi stepen strukovnih studija studijskog programa pod nazivom strukovni vaspitač. Prijave za prvi prijemni rok počinju krajem juna svake godine, nakon čega sledi prijemni ispit iz dva dela: provere sposobnosti iz maternjeg jezika, muzičke kulture i fizičkog obrazovanja, i testova opšte kulture i informisanosti i maternjeg jezika.

Zbirku zadataka za pripremu testa iz maternjeg jezika i književnosti na srpskom jeziku možete preuzeti sa sledećeg linka: http://vaspitacns.edu.rs/documents/VSSSOV_PrijemniIspit-SrpskiJezik.pdf

Zbirku zadataka za pripremu testa iz maternjeg jezika i književnosti na mađarskom jeziku možete preuzeti sa sledećeg linka: http://vaspitacns.edu.rs/documents/VSSSOV_PrijemniIspit-MadjarskiJezik&Knjizevnost.pdf

Zbirka zadataka za pripremu testa opšte kulture i informisanosti ne postoji, te se od kandidata očekuje da se za ovaj test spreme prateći aktuelnosti iz sredstava javnog informisanja, ali i opštih enciklopedija i druge literature. Primere prošlogodišnjih testova možete preuzeti sa sledećih linkova:INFORMATOR |