28.02.2023. [Muzička komunikacija, Vokalno instrumentalna nastava] Važno obaveštenje vezano za održavanje nastave i način ocenjivanja na predmetima PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Kako bi se održavanje nastave i način ocenjivanja uskladio sa pravima i obavezama studenata koji su obnavljali drugu godinu uvode se sledeće izmene na predmetima Vokalno instrumentalna nastava i Muzička komunikacija.

Osvojeni bodovi u okviru predispitnih obaveza važe jednu godinu, što znači da ukoliko je student osvojio 30 bodova u okviru predispitnih obaveza u letnjem semestru 2023. godine ti bodovi važe sve do junskog ispitnog roka 2024. godine (dakle, poslednji rok za polaganje ispita sa navedenim stanjem predispitnih bodova bi bio aprilski rok 2024. godine).

Studenti koji slušaju predmet se nedeljno ocenjuju sa po 5 bodova, od kojih se sa po 0.5 boda boduje dolazak na svaki od dva termina vežbi (dvo- i jednočas), sa 3 boda sviranje muzičkog komada za datu nedelju, i sa 1 bodom aktivnost sa teorijskih vežbi (što je ili sviranje akorada ili izvođenje ritmičkih vežbi).

Ukupan broj bodova koji se mogu ostvariti kroz predispitne obaveze je time ukupno 50.

Vraća se uslov za izlazak na usmeni deo ispita za šta je student u obavezi da ostvari više od polovine predispitnih bodova (odnosno 26 ili više), a ukoliko u tome ne uspe u obavezi je da naredne akademske godine ponovo ispunjava predispitne obaveze i time ostvari neophodan uslov za izlazak na ispit.

Studenti koji prvi put slušaju predmet raspoređeni su po grupama za vežbe (tu je reč o studentima sa brojem indeksa koji se završava sa "/21") i oni su dužni da dolaze u terminima vežbi kada će im biti bodovani dolasci i kada će biti ocenjeni sviranje i ostale aktivnosti.

Svi studenti prethodnih godina koji su ili obnovili drugu godinu ili predmet iz ma kog razloga još uvek nisu položili, takođe su sada u obavezi da skupljaju predispitne bodove i tako ostvare uslov za izlazak na ispit, s tim da su u ovom slučaju moguće tri opcije: a) redovni dolasci svake nedelje u nekom od redovnih termina vežbi ukoliko kapaciteti to dozvole (odnosno ukoliko bude mesta), b) redovni dolasci svake nedelje u nekom od termina konsultacija bilo kod predmetnog nastavnika ili asistenta, i c) sviranje i izvođenje vežbi od više nedelja odjednom što je možda neophodno ukoliko je student pritisnut drugim obavezama ali se u svakom drugom slučaju izrazito ne preporučuje.

Svi studenti prethodnih godina koji su ili obnovili drugu godinu ili predmet iz ma kog razloga još uvek nisu položili biće dopisani na trenutni spisak studenata i to će biti jedini relevantan dokument što se tiče predispitnih obaveza kod određivanja ispunjenosti uslova za ispit - prethodni kartoni studenata time postaju zastareli.

Studenti koji prvi put slušaju predmet dobiće automatski po 1 bod za prisustvo za svaku od dve nedelje koliko se do sada održava nastava.

Navedene promene vezane za predmet Muzička komunikacija stupaju na snagu odmah, dok za predmet Vokalno instrumentalna nastava važe od zimskog semestra 2023/24 godine.

Ažurirane relevnatne stranice ličnog sajta nastavnika:
http://nikolapacekvetnic.rs/?page_id=983
http://nikolapacekvetnic.rs/?page_id=986

Srdačno,
Nikola Vetnić