Pozivno pismo

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na Međunarodnu interdiciplinarnu naučno-stručnu konferenciju SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA, koja će se održati 16. i 17. novembra 2018. godine u Novom Sadu, u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada i Udruženja vaspitača Vojvodine.

Ovogodišnja konferencija predstavlja nastavak našeg opredeljenja da se ovom temom bavimo kao širim okvirom koji obuhvata interdisciplinarno sagledavanje detinjstva, njegovih karakteristika i činioca, u čijem je centru  DETE sa svojim potencijalima za participaciju u svakodnevnom životu.

Nakon otvaranja ove široke teme 2015. godine na okruglom stolu i na Interdisciplinarnoj naučno stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem održanoj 2016. godine, želimo da nastavimo okupljanje stručnjaka iz različitih naučnih disciplina kao i praktičara čiji je rad vezan za decu, njihove porodice, institucije i šire okruženje koji čine svakodnevicu detinjstva 21. veka.

Cilj ovakvog okupljanja je sagledavanje svih dimenzija svakodnevice detinjstva, prostora, vremena i rutina kao i procesa kojima ona nastaje. Želimo da otvorimo pitanja, nedoumice i moguće puteve rešavanja problema sa kojima se susreću i deca ali i praktičari i istraživači u ovoj oblasti. Želimo da doprinesemo ideji i praksi interdisciplinarnog pristupa i većem stepenu participacije dece svih uzrasta u izgradnji svoje svakodnevice, kao temelju budućeg razvoja.

Konferencija ima interdisciplinarni karakter sa naglaskom na povezivanju teorije i prakse.

Nadamo se da će Vas tema zainteresovati i inspirisati da u novembru 2018. godine, provedete svoje vreme sa nama i da SVAKODNEVNI ŽIVOT DETETA sagledamo kroz interdisciplinarne razmene.

Okvirne podteme koje Vam mogu biti vodič za prijavu usmenih ili poster prezentacija, okruglih stolova, i radionica su: savremeno shvatanje detinjstva, značaj ranog razvoja, pristupi obrazovanju, različitosti i individualne potrebe, IKT tehnologije u dečjoj svakodnevici, književnost, komunikacija i mediji, vaspitanje iz perspektive roditelja i institucija, prakse roditeljstva, umetnost, kreativnost i stvaralaštvo u svakodnevnom životu dece.

Za Konferenciju se mogu prijaviti predstavljanja (promocije) stručne literature, časopisa i /ili didaktičkog materijala.

Konferencija će biti akreditovana od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine i Komore socijalne zaštite.

Radovi objavljeni na konferenciji biće štampani u Zborniku rezimea i Zborniku radova sa Konferencije.

Uz srdačan pozdrav nadamo se viđenju i plodnom radu,

mr Jovanka Ulić, direktorka VSSOV Novi Sad, predsednica Programskog odbora
dr Lada Marinković, koordinatorka Organizacionog odbora
Radmila Petrović, predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine
dr Aniko Utaši, sekretarka Konferencije

Maj, 2018. Novi Sad

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

hfg

nazad na početnu stranicu