КОНКУРС

за упис у прву годину  студија

школске 2019/2020. године

Odluka o broju studenata za upis

Izjava 1 | Izjava 2


Збирку питања за пријемни испит из српског језика и књижевности можете преузети са следећег линка: http://www.vaspitacns.edu.rs/documents/VSSSOV_PrijemniIspit-SrpskiJezik.pdf

A felvételi vizsgakérdések magyar nyelvből és irodalomból a következő linken érhetők el: http://www.vaspitacns.edu.rs/documents/VSSSOV_PrijemniIspit-MadjarskiJezik&Knjizevnost.pdf

Тест опште културе и информисаности са одговорима за 2015. годину: https://bit.ly/2X0quHb

Тест опште културе и информисаности са одговорима за 2016. годину: https://bit.ly/2QXcGaW

Тест опште културе и информисаности са одговорима за 2017. годину: https://bit.ly/2Kmwjci

Тест опште културе и информисаности са одговорима за 2018. годину: https://bit.ly/2FqqLJC

У школску 2019/2020. годину Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду уписаће у прву  годину студија укупно  150 студента на студијски програм Васпитач деце предшколског узраста:

• 80 студента који се финансирају из буџета *

70  самофинансирајућих студената *

* Уколико дође до промене  у броју  студената код уписних квота, кандидати ће бити благовремено обавештени.

За упис у прву годину студија могу конкурисати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати који конкуришу за упис подлежу провери способности. Поседовање одговарајућих физичких, говорних и музичких способности утврђује Комисија на основу провере способности, лекарског уверења и уверења од логопеда.

Провера способности  има елиминаторни карактер.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија, а претходно су положили провере физичких, говорних и музичких способности, полажу пријемни испит из:

опште културе – информисаности

матерњег језика и књижевности

ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

За упис у прву годину студија вреднује се општи успех кандидата постигнут у средњој школи и резултати постигнути на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може постићи најмање 16, а највише 40 бодова. Кандидат на пријемном испиту може остварити највише 60 бодова. На основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутих на пријемном испиту, кандидат може остварити највише 100 бодова.

РАНГИРАЊЕ

Школа утврђује коначну ранг-листу за кандидате. Место на коначној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће се уписати као смофинансирајући студент.

Кандидат може бити уписан на  студирање из буџета ако се налази на коначној ранг  листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, а има више од 51 бода. Кандидат може бити уписан на  студирање као самофинансирајући студент ако се на коначној ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен овим конкурсом, а има најмање 31 бод.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, сматраће се да је одустао и на његово место биће уписан следећи кандидат са коначне ранг листе.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

• пријављивање кандидата 19, 20. и 21. јуна 2019. године од 08:00 до 14:00 часова

• провера способности 24. јуна 2019.године од 08:00 часова

• пријемни испит одржаће се 25. јуна 2019. године по следећем распореду:

општа култура- информисаност од 09:00 часова;

матерњи језик и књижевност      од 10:30 часова;

објављивање јединствене ранг листе 26.јуна 2019. године до 12:00 часова

примедбе на ранг-листу подносе се  27. јуна 2019. године од 10:00 до 12:00 часова, а решење по приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 28. јуна 2019. године ( до 12:00 часова )

објављивање коначне ранг-листе 1. јула 2019. године до 12:00 часова

упис примљених кандидата обавиће се 2. и 3. јула 2019. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

I Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа и фотокопије:

сведочанста I, II, III и IV разреда средње школе

диплому о положеном завршном ( матурском ) испиту средње школе,

извод из матичне књиге рођених или очитану личну карту,

лекарско уверење о општој здравственој способности

уверење од логопеда

доказ о уплати накнаде за проверу способности у износу од 2.600,00 динара који се уплаћује на рачун школе број 840-1598666-04, позив на број 97  937421310.

Уколико кандидат прође проверу способности, за полагање пријемног испита подноси доказ о уплати у износу од 3.400,00 динара који се уплаћује на рачун школе број 840-1598666-04, позив на број 97 937421310.

Кандидати су обавезни да на проверу способности и пријемни испит понесу личну карту или пасош.

II Кандидати који стекну право на упис подносе оригинална документа:

сведочанста I, II, III и IV разреда средње школе

диплому о положеном завршном ( матурском ) испиту средње школе,

извод из матичне књиге рођених или очитану личну карту,

лекарско уверење о општој здравственој способности

уверење од логопеда

и

два обрасца ШВ-20 ( добија се у студентској служби школе ),

индекс ( студентска служба школе )

две фотографије у боји, формата 3,5х4х5 цм

доказ о уплати трошкова уписа  у износу од 3.300,00 динара који се уплаћује на рачун школе 840-1598666-04, позив на број 97  937421310

доказ о уплати прве рате школарине у износу од 15.000,00 динара ( за самофинансирајуће студенте ) који се уплаћује  на рачун школе 840-1598666-04, позив на број 97  937421310

 

Школарина износи 65.000,00 динара ( у 6 рата ).