Na osnovu člana 56. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS", broj 76 od 02.09.2005.godine), Skupština Saveza studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača održana 11.01.2008. u Novom Sadu donela je

Pravilnik o radu Studentskog parlamenta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se : delantost, izbor, rad, upravljanje i organizacija Studentskog parlamenta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu (u daljem tekstu Studentski parlament).


Član 2.

Studentski parlament je orga Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, koja ima organ upravljanja i upisane studente.

 

Član 3.

Rad Studentskog parlamenta je javan.

Član 4.

Studentski parlament preduzima posebne mere kako bi se obezbedila javnost rada kao i informisanost studenata o radu i problemima. U svrhu informisanja Studentski parlament može koristiti sredstva javnog informisanja, izveštaje, biltene i slično.

Član 5.

Studentski parlament ima pečat okruglog oblika. Po ivici pečata ispisano je „Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača - Novi Sad". U sredini pečata ispisano je „Studentski parlament"


Član 6.

O pečatu Studentskog parlamenta stara se predsednik tog tela.

Član 7.

U slučaju da pečat nestane ili se iz nekih drugih razloga povlači i iz upotrebe, predsednik Studentskog parlamenta podnosi zahtev direktoru Škole da donese akt o proglašavanju pečata nevažećim.

II

DELATNOST STUDENTSKOG PARLAMENTA

Član 8.

Studentski parlament se bavi zastupanjem interesa svih studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.


Član 9.

Kroz rad Studentskog parlamenta i njegovih organizacionih jedinica ostvaruju se:

1. Zastupanje interesa studenata kroz učešće u organima upravljanja Škole prema članovima 52. i 55. Zakona o visokom obrazovanju kao i učešće u radu Studentske konferencije prema članu 22. Zakona o visokom obrazovanju;

2. Efikasniji obrazovni sistem;

3. Učešće u projektima od značaja za interese studenata;

4. Poboljšanje standarda studenata;

5. Ostvarivanje različitih oblika saradnje sa studentima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu;

6. Afirmacija znanja i nauke;

7. Izdavanje studentskih časopisa (štampanih i elektronskih);

8. Organizovanje kulturnih i zabavnih manifestacija;

9. Podsticanje studenata na angažovanje po pitanjima od šireg društvenog značaja (ljudska prava, ekologija, humanitarni rad...);

10.Druge aktivnost od interesa za studente Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.


III

IZBOR STUDENTSKOG PARLAMENTA

Član 10.

Redovni izbor za Studentski parlament sprovode se jednom godišnje,na neposrednim i tajnim izborima.

Na izborima pravo kandidovanja i glasanja imaju studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu koji su upisali tekuću školsku godinu.

Na izborima se glasa za pojedinačne kandidate.

Redovni izbori za Studentski parlament održavaju se u aprilu tekuće godine.

Član 11.

Redovne izbore za Studentski parlament raspisuje aktom predsednika tog dela u skladu sa članom 10. Ovog Pravilnika.

Nakon odluke Studentskog parlamenta o prestanku svog mandata ili podnošenje ostavke većine poslanika, raspisuju se vanredni izbori za Studentski parlament. Izbori se ne mogu održati u roku kraćem od 10 niti dužem od 20 dana od dana raspisivanja.
Izbori za Studentski parlament održavaju se tokom jednog radnog dana.


Član 12.

Za sprovođenje izbornih radnji zadužena je Izborna komisija koja ima neparan broj članova a najmanje pet.

Sastav izborne komisije iz 1. člana čine predstavnici škole i studenti.


Član 13.

Izborna komisija sprovodi sledeće izborne radnje:
1. Prijem prijava zainteresovanih kandidata i utvrđivanje konačne liste kandidata;
2. Organizovanje glasačkog mesta u zgradi Škole,uz mogućnost da kandidati postave svoje posmatrače kako bi pratili tok izbora;
3. Prebrojavanje glasova po završetku glasanja,koje vrše isključivo članovi izborne komisije,bez prisustva drugih lica;
4. Objavljivanje preliminarnih rezultata izbora, kome sledi rok žalbe od 24 časa;
5. Razmataranje osnovanosti pristiglih žalbi;
6. Ukoliko postoje teže povrede izbornih postupaka, Izborna komisija predlaže direktoru Škole pokretanje disciplinskog postupka protiv počinioca prekršaja;
7. Proglašenje konačnih rezultata izbora.

Član 14.

Poslanike u Studentskom parlamentu čini 15 studenata.

Član 15.

Izbori se odvijaju tajnim glasanjem.Nevažećim glasačkim listićem smatra se listić gde nije zaokružen nijedan kandidat i listić gde je glasač nešto dopisao.

Član 16.


Mandat Studentskom parlamentu izabranom na redovnim izborima traje jednu godinu i počinje sa početkom zimskog semestra naredne godine.
Mandat Studentskom parlamentu izabranom na vanrednim izborima počinje sa održavanjem
konstitutivne sednice.
Ukoliko je Studentski parlament izabran na vanrednim izborima u toku zimskog semestra, naredni redovni izbori održavaju se u letnjem semestru iste školske godine.
Ukoliko je Studentski parlament izabran na vanrednim izborima u toku letnjeg semestra, naredni redovni izbori se održavaju u letnjem semestru naredne školske godine.

Član 17.

Student gubi status poslanika Studentskog parlamenta podnošenjem ostavke na mesto poslanika ili završetkom Škole.

U slučaju iz stava 1.ovog člana, upražnjeno mesto poslanika popunjava se prvim sledećim kandidatom sa odgovarajuće godine studija.IV

RAD STUDENTSKOG PARLAMENTA

Član 18.

Predsednik Studentskog parlamenta saziva sednice tog tela najmanje dva puta u toku jednog semestra.

Predsednik Studentskog parlamenta može sazvati vanrednu sednicu na zahtev najmanje trećine članova Studentskog parlamenta, i to najkasnije četiri dana od dana prijema zahteva.

Na konstitutivnoj sednici Studentskog parlamenta, prva tačka dnevnog reda jeste izbor predsednika Studentskog paralmenta.


Član 19.

Poslanicima Studentskog parlamenta garantovana je sloboda mišljenja i izražavanja. U okviru Studentskog parlamenta nije dozvoljeno političko , versko i stranačko organizovanje i delanje.

Član 20.

Odluke Studentskog parlamenta se donose javnim glasanjem, prostom većinom prisutnih poslanika.

Odluke Studentskog parlamenta važe od trenutka donošenja, ukoliko samom odlukom nije drugačije regulisano.

Odluke Studentskog parlamenta ne mogu imati retroaktivno važenje.

Član 21.

Dnevni rad sednice Studentskog parlamenta predlaže predsednik.

Predsednik Studentskog parlamenta dužan je da u dnevni red sednice unese sve predloge koje dobije od svakog poslanika Studentskog parlamenta.

Član 22.

Sekretar Studentskog parlamenta dužan je da po završetku sednice sastavi pisani izveštaj o održanoj sednici, koja se kao prva tačka dnevnog reda usvaja na prvoj narednoj sednici.

ORGANIZACIJA STUDENTSKOG PARLAMENTA

Član 23.

Delatnost iz člana 9.ovog Pravilnika parlamenta obavlja samostalno, kroz rad Izvršnog odbora Studentskog parlamenta i kroz rad njegovih resora.

Član 24.

Broj resora Izvršnog odbora određuje se na predlog predsednika Izvršnog odbora.

Član 25.

Resorima Izvršnog odbora rukovode šefovi resora.

Član 26.

Studentski parlament imenuje i razrešava šefove resora Izvršnog odbora na predlog predsednika tog tela.

Šef resora mora biti član Studentskog parlamenta.

Mandat izvršnog odbora traje koliko i mandat Studentskog parlamenta koji je definisan članom 16.ovog Pravilnika.


Član 27.

Izvršni odbor se sastoji od predsednika, sekretara i šefova resora.

Izvršni odbor mora imati najmanje 5 članova.

Predsednika Izvršnog odbora predlaže predsednik Studentskog parlamenta.

Članovi Izvršnog odbora Studentskog parlamenta dužni su da na početku svog mandata, najkasnije 15 dana od dana imenovanja, dostave Studentskom parlamentu u pisanoj formi program rada u mandatnom periodu.

Članovi Izvršnog odbora Studentskog parlamenta dužni su da na kraju svog mandata, najkasnije 15 dana po isteku mandata ili razrešenju, u pisanoj formi dostave Studentskom parlamentua izveštaj o radu u mandatnom periodu.


Član 28.

Studentski parlament delegira poslanike u ostala tela Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

VI

UPRAVLjANjE STUDENTSKIM PARLAMENTOM

Član 29.

Studentskim parlamentom predsedava Studentski parlament koji se bira iz redova poslanika. Kandidat za predsednika Studentskog parlamenta može da bude svaki poslanik.

Lista kandidata utvrđuje sa na sednici na kojoj se bira predsednik Studentskog parlamenta. Predsednik Studentskog parlamenta se bira javnim glasanjem dvokružnim sistemom između predloženih kandidata apsolutnom većinom.

Član 30.

Dužnost predsednika prestaje podnošenjem ostavke na mesto predsednika Studentskog parlamenta.

Inicijativu za razrešenje predsednika Studentskog parlamenta može pokrenuti grupa od najmanje trećine poslanika i to u pismenoj formi.

Diskusija i glasanje o razrešenju predsednika Studentskog parlamenta obavljaju se na sednici Studentskom parlamenta koja ne može biti održana kasnije od 7 dana od dana pokretanja inicijative za razrešenje predsednika.

Studentski parlament može razrešiti dužnosti predsednika glasanjem, apsolutnom većinom. Po razrešenju predsenika Studentskog parlamenta ,bira se novi predsednik na istoj sednici na kojoj je prethodni predsednik razrešen dužnosti.


Član 31.

Predsenik Studentskog parlamenta ima obavezu da u roku od 15 dana od dana stupanja na dužnost podnese Studentskom parlamentu program rada u pisanoj formi.
Predsednik Studenstog parlamenta ima obavezu da u roku od 15 dana od dana prestanka dužnosti podnese Studentskom parlamentu izveštaj o radu u pisanoj formi.


Član 32.

Zamenika predsednika Studentskog parlamenta imenuje predsednik iz redova poslanika Stdentskog parlamenta.

U odsustvu ili sprečenosti obavljanja funkcije, predsednika Studentskog parlamenta ravnopravno menja njegov zamenik koji obavlja i druge dužnosti.


Član 33.

Sekretara Studentskog parlamenta imenuje predsednik iz redova poslanika Studentskog parlamenta.

Sekretar Studenskog parlamernta stara se o arhivi i drugim poslovima koje mu poveri predsedniok Studentskog parlamenta.


Član 34.

Izvršni odbor je izvršni organ Studentskog parlamenta o rešavanju svakodnevnih studentskih pitanja i problema na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Studenski parlament na pisani zahtev najmanje trećine poslanika ili na podnošenje ostavke predsednika Izvršnog odbora glasa o razrešenju izvršnog odbora Nakon razrešenja Izvršnog odbora Studenskog parlamenta pristupa se ponovnom izboru Izvršnog odbora, na istoj sednici na kojoj je prethodni Izvršni odbor razrešen.

Član 35.

Svaku odluku Izvršnog odbora može poništiti Studentski parlament.

VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.